Số lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 131

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15060

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2034264

Tin cập nhật

CÔNG KHAI DỰ TOÁN QUÝ III NĂM 2017

Thứ hai - 16/10/2017 08:46
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  223  /QĐ-MNHT2  Hòa Tiến,  ngày  12  tháng 10 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai dự toán  (hoặc quyết toán) ngân sách quý III năm 2017
của trường Mầm non Hòa Tiến 2
                                                                                 
                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 2
          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
          Căn cứ Quyết định số 3467QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2016 của UBND  huyện Hòa Vang về việc thành lập Trường Mầm non Hòa Tiến 2;
          Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-PGD&ĐT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Trưởng Phòng Giáo Dục Đào Tạo Hòa Vang về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính và thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017;
Xét đề nghị của bộ phận tài vụ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
         Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách quý III năm 2017 của Trường mầm non Hòa Tiến 2 (theo các biểu đính kèm)
         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
         Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng/Trưởng phòng Tài chính (Kế hoạch Tài chính) và các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang;
- Phòng Tài chính kế hoạch huyện Hòa Vang;
- Lưu :VT, KT­(Nơ)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
(Đã ký)
 
Ông Thị Hồng Phượng
 
 
 
 
   Biểu số 3 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính          
Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 2                  
Chương: 622                  
  ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2017 (6 THÁNG/CẢ NĂM)      
  ( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)          
                     
          ĐVT: Triệu đồng          
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý/6 tháng/năm So sánh (%)          
Dự toán Cùng kỳ năm trước          
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí                  
1 Số thu phí, lệ phí         103,500           10,185              
1.1 Lệ phí                  
1.2 Phí         103,500           10,185              
  Học phí chính khóa         103,500           10,185 10% 0%   0      
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại                  
2.1 Chi sự nghiệp giáo dục         103,500           15,750              
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         103,500           15,750 15% 0%   0      
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                  
2.2 Chi quản lý hành chính                  
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                  
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                  
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN                  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước                  
1 Chi quản lý hành chính       3,578,974         875,581              
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       3,578,974         875,581 24% 111%                   791,227   Quý 3 năm trước
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                  
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo       3,578,974         875,581              
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       3,506,629         875,581 25% 111%   791227      
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên           72,345   0% 0%   38865      
                     
      Hòa Vang, ngày 12 tháng 10 năm 2017          
      Thủ trưởng đơn vị          
                     
        (Đã ký)            
                     
        Ông Thị Hồng Phượng            

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Thư viện ảnh bé

TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 2
Điạ chỉ: Thôn Lệ Sơn 1 - xã Hòa Tiến - huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng   Điện thoại: 0511 3 799 787
Website: mnhoatien2-hoavang.edu.vn   Email:mnhoatien2.hv@gmail.com

 

Xem bản: Desktop | Mobile